Rules

If you’re physically located at initLab, then you agree with the Rules.

Правилник на init Lab

Общи положения

Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията и реда за ползване на init Lab. (2) По въпроси, които не са уредени изрично в този Правилник, Управителният съвет на init Lab може да взема решения в съответствие с относимото българско и европейско законодателство. (3) В случай на противоречия между този Правилник и решенията на Управителния съвет на init Lab от една страна и относимото българско и европейско законодателство от друга страна, с предимство се прилагат повелителните норми на закона.

Чл. 2. (1) Този Правилник може да бъде изменян и допълван от органите на Сдружението и влиза в сила 1 месец след обявяване на промените. Официална актуална версия на Правилника е достъпна от този адрес: https://github.com/initLab/initLab/blob/master/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.md (2) Последните изменения и допълнения в този Правилник са от 18.01.2024 г.

Чл. 3. (1) Инициативата init Lab включва създаването, поддържането, развиването и ползването на хакерспейс пространство в гр. София. (2) Инициативата init Lab се осъществява от Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ с ЕИК-176293464 и адр. в гр. София 1463, ул. Цар Асен №64А, ет. 3, представлявано от председателя Владимир Василев, с когото можете да се свържете на място или на електронен адрес us@initlab.org

Чл. 4. (1) Всеки посетител на init Lab е длъжен да спазва този Правилник. (2) Посетител е всяко лице, което се намира в пространството на init Lab, независимо дали членува в него.

Членство

Чл. 5. (1) Член на init Lab е всяко лице, чиято писмена молба е одобрена от Управителния съвет и e заплатило членска такса за текущия месец. (2) Минималният членски внос за един месец е 42 лв. Ученици до завършване на средното си образование могат да заплащат намален членски внос от 14 лв. месечно. (3) Всеки член на init Lab се подписва в Членската книга на init Lab, с което декларира, че познава, разбира и се задължава да спазва този Правилник.

Чл. 6. (1) Всеки член на init Lab се задължава да заплати членската си такса до 15-то число на текущия месец. (2) При неплащане на членския внос повече от един месец, членството се прекратява до следващо плащане.

Чл. 7. Всеки член на init Lab се добавя служебно в пощенския списък на членовете.

Чл. 8. С решение на Управителния съвет на init Lab, членове може да получат достъп до помещенията на init Lab.

Чл. 9. Всеки член на init Lab отговаря за осигуряване и подобряване условията за работа и сигурността на физическото пространство, поправянето на възникнали повреди в оборудването или обзавеждането в помещенията на init Lab.

Чл. 10. Предоставянето на достъп до физическото пространство на init Lab е лично и индивидуално, за присъствено ползване.

Чл. 11. С решение на Управителния съвет на init Lab, достъпът до помещенията на init Lab може да бъде забранен на конкретен посетител.

Хигиена

Чл. 12. Всеки посетител в помещенията на init Lab е длъжен да оставя помещенията в състоянието, в което ги е заварил или по-добро.

Чл. 13. (1) Пушенето в помещенията на init Lab е забранено. (2) Внасянето и/ли употребата на наркотични / упояващи вещества в помещенията на init Lab е забранено. (3) Нарушаването на забраната по предходната алинея влече последиците на чл. 11.

Чл. 14. В работните помещения на init Lab се слуша музика без слушалки, само ако с това не се пречи на никого.

Чл. 15. Ненадписана храна в хладилника, отсъстваща от ценоразписа на бюфета, може да се консумира свободно, а в петък вечер се изхвърля.

Ресурси

Чл. 16. (1) Ресурсите на init Lab включват тези предмети, които са оставени за постоянна употреба в помещенията на init Lab, без да имат изрично указан собственик. (2) Ресурсите на init Lab се ползват от всички посетители на init Lab, като членовете са с приоритет.

Чл. 17. (1) Всяка операция с финансови средства на init Lab е прозрачна за членовете на init Lab и за обществото. (2) Всички отчети на init Lab се публикуват на https://initlab.org/about/reports/

Чл. 18. (1) Всички разходи за init Lab, одобрени от Управителния съвет на init Lab, се покриват от финансовите средства на init Lab, с които разполага текущо; или които придобива на по-късен етап. (2) Отговорност за набиране, разходване и отчитане на финансовите средства на init Lab се носи от председателя на Управителния съвет на init Lab.

Управление

Чл. 19. Председателят на Сдружение „ИНИТ ЛАБ“ представлява init Lab в отношенията му с наемодателя на помещенията на init Lab и доставчици на електричество, вода, internet-свързаност и други.

Чл. 20. Всички решения на Управителния съвет на init Lab се публикуват в официалния сайт на init Lab.

Actual rules of init Lab